اینستاگرام مجازات سخت‌تری برای توهین و فحاشی در دایرکت در نظر می‌گیرد